Stäng

Verktyg och guider för dimensionering av betongmarksten

Ta hjälp av våra verktyg och guider för att beräkna hur du skall bygga

Kommunalyta

Med detta program kan du dimensionera överbyggnadskonstruktioner med slitlager av plattor- eller marksten av betong.

En väsentlig skillnad med avseende på dimensionering mellan plattor och marksten är att markstenen läggs i mönster, som i kombination med stenens dimension, skapar låsning mellan stenarna. I en plattbeläggning erhålls inte denna låsande effekt fullt ut. Dimensionering av plattbeläggningar, och därmed också hela konstruktionen, är mer direkt relaterad till plattans egenskaper och dimensioner.

I programmet har du möjlighet att välja obundet eller asfaltbundet bärlager. Du kan också välja mellan förenklad eller normal trafikklassbestämning. Om en mera detaljerad analys av trafiken inledningsvis önskas kan programmet "Trafikklassanalys" nedan användas.


Öppna

Trafikklassanalys

Med detta beräkningsprogram kan du med utgångspunkt av ett stort antal fordonsgrupper enkelt beräkna vilken trafikklass ditt objekt tillhör.

Trafikmängden utgör en avgörande faktor för tillståndsutvecklingen av alla överbyggnadskonstruktioner. Tunga fordon belastar konstruktionen i mycket större grad än lätta. Som exempel ger en tung lastbil 10 000 gånger större nedbrytande effekt jämfört med en lätt personbil! Samtidigt är variationen av alla typer tunga fordon mycket stort, och även tunga fordon (dvs fordon över 4 ton totalvik) ger mycket olik belastning på vägkonstruktionen.

För att förenkla bedömningen av trafikens inverkan på vägkostruktionen används ofta sk trafikklasser där olika klasser delas in i tillåten mängd standardaxlar. Ofta råder dock stor förvirring kring begreppet standardaxlar och trafikklasserna förväxlas ofta som ett mått på antal tunga fordon.


Öppna

Industriyta

Med detta beräkningsprogram kan du dimensionera markstenskonstruktioner för tungt belastade idustriytor. Programmet kan även tillämpas på tungt trafikerade kommunala gator, till exempel bussgator.

Typfallen som kan beräknas består av tre olika överbyggnadstyper; obunden överbyggnad, överbyggnad med bundet bärlager och överbyggnad med förstärkningslager av krossad betong. Slitlagret består i samtliga typfall av 100 mm marksten på 30 mm sättlager. De lastfall som behandlas i programmet är 10, 30 och 90 tons axellast samt belastning från staplade containrar. En industriyta kan ofta delas in i områden med olika trafikmönster, till exempel "transportvägar" och "uppställningsytor". Flera reduktionsfaktorer har introducerats i beräkningen för att kunna karakterisera ytan. I samtliga typfall dimensioneras förstärkningslagrets tjocklek.


Öppna

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK