Stäng

Klimatförändring

I Sverige drabbas vi av klimatförändringarna framförallt genom mera nederbörd och lägre grundvattennivåer. Flera skyfall leder till skador på och hinder för viktiga samhällsfunktioner. Lägre grundvattennivåer påverkar vår dricksvattenförsörjning. Genom att bygga stadens infrastruktur med dränerande markstensbeläggningar minskar skador vid skyfall och grundvattenförsörjningen säkerställs.

Dränerande markstensbeläggningar ger samtidigt lika bra bärighet och lika lång livslängd som traditionella konstruktioner.

Dränerande markstensbeläggning har flera fördelar, såsom:

  • Fördröjning av flödestoppar vid intensiv nederbörd. Det avlastar dagvattensystemet betydligt.
  • Upp till 100 % infiltration av dagvatten. Det fördröjer eller förhindrar avrinningen och minskar risken för skador på intilliggande konstruktioner vid intensiv nederbörd.
  • Reducerar eller eliminerar behovet av dräneringsledningar. Om dagvattnet kan exfiltreras till befintlig undergrund minskar behovet av dräneringsledningar betydligt.
  • Eliminerar kvarstående vatten på ytan. Eftersom allt ytvatten infiltreras i överbyggnaden kommer inget kvarstående vatten samlas i ytliga svackor eller hjulspår.
  • Bärighet som motsvarar traditionella överbyggnader. Moderna byggtekniker och material, kunnigt utförande och kontroll ger samma förutsättningar som traditionella överbyggnader med avseende på bärighet och livslängd.
  • Dränerande markstenskonstruktioner är inte mera känsliga för frost och tjäle än andra konstruktioner.
  • Vattenbalansen mellan luft och mark bibehålls på en naturlig nivå. Detta innebär att dränerande markstensbeläggningar inte bidrar till ”Heat Island”-effekten på samma sätt som en tät, mörk asfaltbeläggning gör.
  • Bidrar till grundvattenbildningen i städerna. Genom att låta magasinerat vatten långsamt exfiltrera via terrassen tillförs nytt vatten till grundvattnet på ett naturligt sätt.
  • Filtrerar och fångar upp ej nedbrytbara föroreningar (exempelvis tungmetaller och sediment). Upp till 95% av dessa fångas upp i överbyggnadens övre delar, framför allt i sättmaterialet.
  • Genom biodegradering renas vattnet på sin väg vidare ned i undergrunden. De flesta av det moderna samhällets föroreningar, båda organiska och oorganiska kemikalier, utsätts för nedbrytning (biodegradering) av enzymer genom mikroorganismers aktivitet.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2023 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK