Stäng

Vad är trafikklass?

För att kunna dimensionera en vägöverbyggnad, och dess tjocklek, behöver du i princip endast ta reda på tre saker; klimatzon, materialtyp i terrassen och trafikklass för ytan. Av dessa tre är de två förstnämnda ganska enkla att ta reda på. Trafikklassen upplevs däremot ofta som svårt och krångligt.

Risken blir därför att trafiklassen uppskattas på ett ungefär, och sedan tar man till lite extra bara för att vara på säkra sidan. Det man då gör är at baka in en högst osäker säkerhetsfaktor i beräkningen som sedan blir osynlig i resten av projekteringen. Utöver att onödigt fördyra konstruktionen får detta även flera andra negativa effekter.

Rätt trafikklass är avgörande!

Olika vägar trafikeras av olika mycket trafik. För att kunna konstruera ändamålsenliga vägar behöver vi dimensionera överbyggnaden så att terrassen klarar av belastningen. En konstruktion som är för klen kommer att gå sönder, och en konstruktion som är för kraftig genererar onödiga kostnader, transporter och klimatpåverkan.

För att systematiskt avgöra hur stor belastning en väg ska dimensioneras för använder vi trafikklasser.

En trafikklass är en uppskattning av hur mycket trafiken sammantaget kommer belasta vägen under dess tekniska livslängd, vilket normalt är 20 år.

Standardaxel och trafikklass

Du bestämmer vilken trafikklass en vägsträcka har genom att göra en trafikklassanalys, för att uppskatta hur många tunga och lätta fordon som trafikerar vägsträckan.

Sedan räknar du om trafikbelastningen till antal standardaxlar. Standardaxeln är en fiktiv referensaxel som alla tänkbara verkliga axellaster konverteras till. Genom att de verkliga trafikspektra konverteras till motsvarande antal standardaxlar kan olika trafikfördelningar jämföras.

Läs mera om hur du konverterar verkliga axellaster till standardaxlar i Bloggen: Standardaxel och fyrpotensregeln.

I Sverige delas trafikklasserna in så här:

När du vet hur många standardaxlar en väg behöver tåla, så är det enkelt att titta i t ex tabellen här under för att avgöra hur vägen kan dimensioneras och konstrueras.

Tabell 4.4 från handboken ”Plattor och marksten av betong”

 

------------------------------ x ------------------------------

Vad säger tabellen?

Om du bedömer att trafikbelastning blir drygt 50 000 standardaxlar (trafikklass 1a) dimensioneras ytan för att klara upp till 250 000 standardaxlar. Men inte mera!

För de högre trafikklasserna ökar spannet mellan övre och nedre gränsen. Det beror på att bedömningen av förväntat antal standardaxlar på framtida objekt är mer osäker.

Tabellen ger också information om i vilken klass betongplattor eller marksten är lämpligt att lägga. Alla leverantörer trafikklassar sina produkter. Kontakta din leverantör om du är tveksam!

Enklaste sättet att beräkna korrekt trafikklass är att använda några av Svensk Markbetongs dimensioneringsprogram. Du hittar dom här  →.

Dynamisk belastning kräver kompletterande konstruktioner

Indelning i trafikklasser tar bara hänsyn till vertikala laster från fordonens axelvikt. Men vid bussgator, hållplatser och farthinder påverkas vägkonstruktionen av dynamiska krafter som uppstår när fordon bromsar, svänger eller accelererar.

För att de krafterna inte ska ge skador i vägbanan behöver du konstruera tekniska lösningar som tål den sortens påfrestningar. Denna typ av tekniska är ofta platsspecifika och handlar om att förhindra att stenarna i beläggningen hamnar ur position i förhållande till varandra. Exempel på denna typ av tekniska lösningar kan vara; inspänning, lutningar, dränering och ytliga vattenvägar m.fl.

Vilken typ av yta hamnar i de olika klasserna?

Det är svårt att göra en generell uppdelning av vilken typ av yta som tillhör respektive trafikklass. Du behöver göra en trafikklassanalys inför varje nytt objekt.

En indikation på vilken trafikklass en yta tillhör får du dock i den här tabellen.

Tabell 7.5 från handboken ”Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggningar”

 

------------------------------ x ------------------------------

Trafikklass G, GC och 0

Att tillåtet antal standardaxlar är noll i trafikklass G (gångväg) och GC (gång- och cykelväg) betyder inte att det inte får finnas fordon på ytan, utan bara att de fordon som trafikerar ytan (t ex drift och underhållsfordon) endast får vara av lättare typ.

Hur går jag till väga för att reda ut trafikklassen?

Det finns många sätt att ta reda på en ytas trafikklass.

Gemensamt för alla metoder är att du börjar med att ta reda på hur många tyngre fordon av olika typer som förväntas trafikera ytan.

För statliga vägar är den tunga trafiken så utslagsgivande att personbilstrafiken oftast ignoreras i beräkningen. I städer är det däremot färre riktigt tunga fordon, och därför blir summan av lätta och medeltunga fordon mer utslagsgivande.

För kommunala ytor gäller samma resonemang; börja med den ”tyngre” trafiken, men glöm inte bort att även personbilstrafiken kan ge bidrag till nedbrytningen.

Vad trafikklass inte är

Trafikklass är en indelning av hur många standardaxlar, omräknat från verkliga axlar, som får ackumuleras under den tekniska livslängden. Att dela upp trafikbelastningen i olika klasser gör det enklare att dimensionera för olika nivåer av belastning.

Om du fått trafikklassen givet är det viktigt att komma ihåg att klassen inte säger något om:

  • hur många fordon som kommer passera på ytan
  • hur många tunga fordon som kommer passera på ytan
  • förhållandet mellan antal tunga och lätta fordon som kommer passera på ytan
  • dynamiska tillskott från bromsande, svängande eller accelererande fordon.

Många olika trafikspektra kan efter konvertering till standardaxlar ge upphov till samma trafikklass.

------------------------------ x ------------------------------

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK