Stäng

Exempel: 3

Centrallager möbelindustri, Småland

Förutsättningar
Trafiklast: Lagret har 12 utlastningsramper som omhändertar maximalt 10 fordon per arbetsdag. Samtliga fordon passerar samma tillfartsväg fram till lagret. Huvudsakligen lastbilar (med och utan släp).

Trafikmönster: 120 fullastade fordon passerar tillfartsvägen varje dag. Transportväg, hög spårbundenhet.

Konstruktionstyp: Överbyggnad med asfaltbundet bärlager (typfall B).

Terrass: Silt (materialtyp 5).

Antal dagar med trafik per år: 300. Klimatzon 2.

Beräkningsgång

1. Teknisk livslängd 20 år (n = 20).

2. Transportväg (D = 1.0), hög spårbundenhet (C = 1.0).

3. Ytan trafikeras enbart av lastbilar där max axellast för enstaka axlar (alltså ej boggieaxel) uppgår till 10 ton, dvs. dimensionerande axellast = 10 ton.

4. Enbart 10-tonsaxlar ger L10 = 1, L30 = 0 och L90 = 0.

5. Vi räknar enbart på fullastade fordon (120 st. per dag), vi antar att A = 1.0.

6. Uppgift om antalet tunga axlar per fordonstyp saknas. Dock transporteras mest skrymmande produkter. Vi antar att B10 = 1.3.

7. Beräkna årsdygnstrafik per körfält (ÅDTk)
ÅDTk = L10 × N10 × A10 × B10 + L30 × N30 × A30 × B30 + L90 × N90 × A90 × B90
= 1 × 120 × 1.0 × 1.3 = 156 dimensionerande axlar per dygn

8. Antal dagar med trafik per år m = 300.

9. Bestäm dimensionerande trafikbelastning Nind(10)
Z = (m / 365) × C × D = (300 / 365) × 1.0 × 1.0 = 0.82
Nekv = ÅDTk × 365 × n = 156 × 365 × 20 = 1 138 800
Nind(10) = Nekv × Z = 1 138 800 × 0.82 = 933 816 ~ 1 000 000
Dimensionerande trafikbelastning uppgår till ca 1 000 000 st. 10-tonsaxlar

10. Enligt Tabell 13 motsvarar silt materialtyp 5.

11. Vi väljer överbyggnadstyp enligt typfall B (överbyggnad med bundet bärlager).

12. Tabell 3 ger förstärkningslagertjocklek = 80 mm (100 marksten, 30 mm sättsand, bundet bärlager (AG) 100 mm, obundet bärlager = 150 mm och förstärkningslager 80 mm).

13. Ytan används inte som containeruppställning, kontroll för detta behövs ej.

14. Kontroll av minsta överbyggnadstjocklek med avseende på tjällyftning enligt Appendix F. Tjällyftning ger att justering ej behövs.

15. Om beräknad tjocklek på förstärkningslagret, som i detta exempel, blir mindre än 200 mm, utgår detta och ersätts med bärlagermaterial så att rätt totaltjocklek uppnås, dvs. bärlagertjocklek blir 150 + 80 = 230 mm.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK