Stäng

Exempel: 4

Skogsindustriyta i södra Norrland

Förutsättningar
Trafiklast: Ytan (ca 30 000 m2) skall användas som lageryta för virke. Ca 100 st. virkestransporter (fordonsvikt 60 ton) anländer per dag. Virket tas om hand av en truck motsvarande Cat 980C (ca 30 ton på framaxeln vid lyft av virke). På ytan opererar även en tyngre truck motsvarande Svetruck 42120-57 (ca 90 ton på framaxel vid transport av virke) för diverse omlastningar på ytan.

Trafikmönster: I den mest kritiska sektionen (ca 25 x 25 m) trafikerar samtliga fordonstyper med full last (dock med relativt låg spårbundenhet). I den kritiska sektionen passerar samtliga fullastade virkestransporter, ca 100 per dag, och uppskattningsvis ca 50 passager av 30-tonsaxeln. Även 90-tonsaxeln passerar den kritiska sektionen ca 10 ggr per dag. Dimensionera kritisk sektion.

Konstruktionstyp: Obunden överbyggnad, alternativt överbyggnad med krossad betong i förstärkningslagret (typfall A och B).

Terrass: Siltig sand.

Antal dagar med trafik per år: 260. Klimatzon 4.

Beräkningsgång
1. Teknisk livslängd 20 år (n = 20).

2. Osäkerhet råder om hur den kritiska sektionen kommer att trafikeras så vi antar att D = 1.0. På ytan som ska dimensioneras finns dock inga körfält eller trånga passager, så spårbundenheten bedöms vara låg (C = 0.5).

3. Högsta axellast på ytan är 90 ton, dvs. dimensionerande axellast = 90 ton.

4. Ytan trafikeras i omfattande grad av flera fordonstyper, dvs. både 90-, 30- och 10-tons axellaster. Tillskottet till dimensionerande trafikbelastning från samtliga fordon beaktas genom uppskattning av ekvivalent skadefaktor L10, 30, 90 för respektive fordons axellast enligt Appendix D. Ekvivalent skadefaktor. För obunden överbyggnad ger Tabell 5 L10 = 0.001, L30 = 0.05 och L90 = 1.

5. Uppgift om andelen fullastade fordon per fordonstyp saknas, vi antar dock att A10,30,90 = 1.0.

6. Ytan trafikeras av flera fordonstyper som samtliga skall beaktas i beräkningen. Efter utredning samt med ledning av Appendix I. Antal standardaxlar per tungt fordon uppskattas antalet tunga axlar (10 ton) per virkestransport uppgå till 5 per fordon (B10= 5). 30- och 90-tons containertruckar med merparten av lasten på ena axeln ger B30,90 = 1.0 .

7. Beräkna årsdygnstrafik per körfält (ÅDTk)
ÅDTk = L10 × N10 × A10 × B10 + L30 × N30 × A30 × B30 + L90 × N90 × A90 × B90
= 0.001 × 100 × 1.0 × 5 + 0.05 × 50 × 1.0 × 1.0 + 1 × 10 × 1.0 × 1.0
= 0.5 + 2.5 + 10 = 13 axlar (90 tons) per dygn

8. Antal dagar med trafik per år m = 260.

9. Bestäm dimensionerande trafikbelastning Nind(90)
Z = (m / 365) × C × D = (260 / 365) × 0.5 × 1.0 = 0.36
Nekv = ÅDTk × 365 × n = 13 × 365 × 20 = 94 900
Nind(10) = Nekv × Z = 94 900 × 0.36 = 34 164 ~ 35 000
Dimensionerande trafikbelastning uppgår till ca 35 000 st. 90-tonsaxlar.

10. Enligt Tabell 13 motsvarar siltig sand materialtyp 3.

11. Räkna på obunden överbyggnad samt överbyggnad med krossad betong i förstärkningslagret.

12. Obunden överbyggnad: Tabell 2 (interpolering) eller Figur 13 ger förstärkningslagertjocklek = 620 mm  (100 marksten, 30 mm sättsand, 150 mm obundet bärlager). Total överbyggnadstjocklek = 900 mm.
Överbyggnad med krossad betong: Tabell 4 (interpolering) eller Figur 19 ger förstärkningslager av krossad betong = 470 mm (100 mm marksten, 30 mm sättsand, 150 mm obundet bärlager). Total överbyggnadstjocklek = 750 mm.

13. Ytan används inte för containeruppställning.

14. Kontroll av minsta överbyggnadstjocklek med avseende på tjällyftning enligt Tabell 10 ger att justering ej behövs.

15. Bärlagret justeras ej i detta exempel. Val av slutlig överbyggnadstyp görs genom övervägande av ekonomi och materialtillgång.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK