Stäng

Förord

Denna handbok om dimensionering av markstensöverbyggnader för tungt belastade ytor riktar sig i första hand till projektörer inom konsult- och entreprenörbranschen. Delar torde även vara användbara inom kommunal verksamhet. Produktion samt drift och underhåll behandlas endast i begränsad omfattning. För ytterligare information om dessa områden hänvisas till andra handböcker i Svensk Markbetongs och Svenska Kommunförbundets serie om markstensbeläggningar. 

Handboken innehåller de första anvisningarna och rekommendationerna för markstensytor med belastningar överstigande 10 tons axellast. Skriften är ingen lathund, utan tänkt att fungera som ett stöd i den egna dimensioneringen. Teoretisk dimensionering handlar i första hand om att konstruera överbyggnader med olika material och lagerföljder som kan bära erforderliga laster. Ofta används teoretiska förutsättningar såsom homogena material och statiska vertikala laster. Det finns idag ingen teoretisk dimensioneringsmetod som kan beakta samtliga typer av belastningsfall eller material. De olika påfrestningar som uppstår vid extremt tung belastning är inte heller helt klarlagda och de kriterier som används vid dimensioneringen är vanligen framtagna för betydligt lägre laster. Varje specifikt objekt har sina speciella förutsättningar och sifferuppgifter. Dimensioner och annan information får därför inte överföras till faktiska objekt utan vidare studier och egna beräkningar. Egen dimensionering ger också större möjlighet till optimering av ekonomi, överbyggnadstyp och materialval. 

Vi har i denna handbok så långt som möjligt tagit hänsyn till de omständigheter som inte kan beräknas teoretiskt och extra säkerhet har lagts in i dimensioneringstabellerna. Ett lyckat resultat förutsätter dock att projektering och utförande görs korrekt. 

Svensk Markbetong eller CBI kan inte hållas ansvarig för uppgifter som hämtats ur handboken för vidare applicering och användning i objekt eller projekteringar, eller för annan användning.

Denna skrift är framtagen med underlag från CBI (Silfwerbrand 2005), VTI, Cementa, Skanska Prefab Mark, S:t Eriks och Starka Betongindustrier.


Erik Simonsen, Cementa AB och Johan Silfwerbrand, CBI

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK