Stäng

Dimensionering

Överbyggnaden ska dimensioneras för att klara de belastningar som kan uppstå under konstruktionens hela livslängd. I avsnitt "Dimensionering" (och följande avsnitt) beskrivs vilka förutsättningar som gäller för dimensionering. Genom att utföra dimensionering enligt de anvisningar som anges i avsnitt "Dimensionering" (och följande avsnitt) klarar överbyggnader med marksten eller plattor de krav på bärighet och funktion som är framtagna av Trafikverket. Kontrollera också att eventuell tjällyftning inte överstiger tillåtna värden.

Förutsättningar
Förutsättningarna gäller överbyggnadskonstruktioner med betongmarkplattor eller betongmarksten som slitlager. Vid dimensionering av markstenskonstruktioner ska parametrar som klimat, geologi och vägens trafiklast beaktas. För dimensionering av dränerande konstruktioner ska hänsyn även tas till terrassens dräneringsförmåga, eventuella föroreningar i undergrunden och närhet till grundvattenyta. Dränerande konstruktioner beskrivs i separat handbok, Fördröjning av dagvatten med dränerande markstenskonstruktioner (2019).

En väsentlig skillnad mellan plattor och marksten är att markstenen normalt läggs i mönster, som i kombination med dess format skapar låsning mellan stenarna. Låsningen förhindrar glidning, ger bättre lastöverföring mellan stenarna och därmed en beläggning med högre bärighet. I en plattbeläggning skapas inte denna låseffekt i motsvarande grad. Dimensionering av plattbeläggningar, och därmed också hela konstruktionen, är mer direkt relaterad till plattans egenskaper och dimensioner.

Marksten används med fördel i gångfartsområden, så kallade shared space (d v s trafikrum där olika typer av trafikanter delar på en gemensam yta) och gator upp till ca 50 km/t. Plattor används på ytor med lägre andel fordonstrafik. Leverantören anvisar vilka plattdimensioner som är lämpliga på olika ytor. Trafikklassindelningen framgår av tabell 4.4 och tabell 4.5 enligt följande avsnitt.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2023 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK