Stäng

Underhåll

Underhåll av kanter mot grönytor
Om fordon kommer nära kanten av en beläggning som inte är säkrad med kantsten, betong eller annan typ av kantsäkring, kan belastningen göra att stenarna flyttar sig. Beläggningens bärförmåga försämras betydligt, vilket i sin tur kan orsaka sättning. Därför är det viktigt att snabbt efter en skada återskapa och eventuellt förstärka kanten. Om avrinning från en plats sker över beläggningens kanter, är det viktigt att se till att stödremsan inte ”växer” över beläggningen. Sand, grus och ogräs medför att rabatten blir högre och avrinningen hindras.

 

Reparationer och återuppbyggnad
Ytor med marksten eller plattor kan återskapas utan synliga tecken eller senare sättningar, bl a efter grävarbeten. Det förutsätter dock att arbetet utförs korrekt och noggrant och att beläggningen är lagd med korrekta fogbredder (3-5 mm). För smala fogar gör det nästan omöjligt att få stenarna på plats igen.

Grävningsarbeten i beläggningen
För att nå bästa resultat vid återskapande av beläggningar bör uppgrävt material åtaranvändas om det är möjligt. Det reparerade och återuppbyggda området får då samma funktionsegenskaper som den övriga markbeläggningen vad gäller bärighet, deformationsegenskaper, dräneringsförmåga och frostresistens. För att få upp första markstenen i beläggningen när specialverktyg inte finns till hands, är det oftast bäst att först krossa en sten. Sedan kan de andra stenarna lättare tas upp. För att stenarna ska kunna läggas med samma fogbredd som de ursprungliga krävs vanligen rengöring med borste eller vatten. Det är viktigt att notera tjockleken på sättlagret, bärlagret och eventuelltförstärkningslager. De uppgrävda materialen läggs var för sig. Innan återuppbyggnadsarbetet inleds ska man ta upp stenar runt hålet för att undvika en svag zon runt det återuppbyggda området. Ett område med en extra bredd på minst 0,5 m runt reparationsområdet bör åtgärdas. Underminerande glidningar i schaktets sidor bör alltid undvikas. Om glidningar uppstår är det viktigt att ta upp stenarna i ett område av lämplig storlek. På så sätt kan bärlagret rekonstrueras i hela den skadade zonen.

Korrekt packning
Packa skikten noggrant för att undvika framtida sättningar. Om de uppgrävda materialen byggs in på nytt så har man som regel uppnått en tillräcklig packningsgrad. Observera vikten av att de packade materialen har rätt fuktighet. De bör vattnas under torra perioder. Stenarna ska ligga med samma sida uppåt som tidigare. På så sätt undviks färgskillnader i den återskapade beläggningen. Som regel varierar färgen och grovleken mellan markstenens/plattans båda sidor. Om ny sten måste använda kan dessa medvetet smutsas ner för att passa in i omgivningen.

Sätt stenarna för högt
Sättlagret ska ligga ca 10–15 mm högre än det omgivande orörda sättlagret. När markstenarna sedan packas kommer de att vibreras ned nästan i nivå med den omgivande beläggningen. Bästa resultat nås om de nylagda stenarna ligger 3–5 mm högre. Detta kompenserar för de sättningar som normalt alltid uppstår, trots noggrann vibrering av bärlager och sten.

Noggrann fogfyllning och vibrering
Fogsand sopas ner i fogarna i flera omgångar. Man kan också försiktigt vattna ner fogmaterialet i fogarna. Därefter vibreras stenarna på plats. Det är i regel nödvändigt att efterfylla med fogmaterial efter vibreringen.

Punktreparationer
I bland behöver man byta markstenar i en beläggning. För att behålla beläggningens utseende kan stenar flyttas från en mindre iögonfallande del av den ursprungliga beläggningen. Sedan läggs nya stenar i det mindre synliga området.

Åtgärda deformationer och hjulspår
Det finns flera orsaker till att deformationer och spårbildning med tiden uppstår i beläggningen:

 • För tunn överbyggnad.
 • Markstensbeläggningen utsätts för större belastning än vad den är beräknad för.
 • Trädrötter lyfter upp beläggningen.
 • Tjällyftning av beläggningen.
 • Otillräcklig dränering.
 • Otillräcklig packning av bär och/eller förstärkningslager.
 • Ojämt bärlager.

Större sättningar och spår ändrar ytans planhet och utseende, skapar besvärande vattensamlingar efter regn, samt ishala områden vintertid. Sättningar och hjulspår försämras fortare när det står vatten i dem. En del vatten sipprar ner genom fogarna och försvagar sättmaterialet och bärlagret, vilket kan ge ännu större effekter av framtida belastningar. Sättningar och spårbildning åtgärdas genom att man tar upp plattorna/markstenarna och justerar bärlagret och/eller sättlagret. Om ytan ska trafikeras justerar man med bärlagermaterial. Eventuella trädrötter tas bort. Vid spårbildning kan reparation vara nödvändig. Även då bör ett område med en bredd på minst 0,5 m runt reparationsområdet noga åtgärdas och packas. Om möjligt bör befintliga plattor eller markstenar återanvändas.

Drift – Underhåll bundna bärlager
En viktig åtgärd vad gäller drift och underhåll av markstensbeläggning på bundna bärlager är att redan vid läggningen se till att ha tillräcklig avrinning från ytan så att så lite vatten som möjligt tränger ner genom fogen.

Detta säkerställs genom att:

 • Betongmarkstenen läggs på rätt sättmaterial.
 • Fogarna alltid är fyllda med rätt fogmaterial.

Om skada uppstått som tvingar upptagning av bundet lager:

 • Innan man börjar återuppbyggnadsarbetet ska man ta upp stenar runt hålet för att undvika en svag zon runt det återuppbyggda området. Ett område med en extra bredd på minst 0,5 m runt reparationsområdet bör åtgärdas. Underminerande glidningar i schaktets sidor bör alltid undvikas. Om glidningar uppstår är det viktigt att ta upp stenarna i ett område av lämplig storlek. På så sätt kan bärlagret rekonstrueras i hela den skadade zonen.
 • I övrigt tillse att följa samma drift och underhållsåtgärder som
  tidigare beskrivits för läggning av betongsten på obundna bärlager.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK