Stäng

Drift

Driften av en markbeläggning är relativt enkel. Halkbekämpning med salt bör begränsas eller helt undvikas. Fogmaterialet stabiliseras med tiden av smuts och finpartiklar. Sugande och djupborstande sopmaskiner bör undvikas eftersom fogmaterialet helt eller delvis kan försvinna. Om de ändå används är det viktigt att komplettera med nytt fogmaterial omgående.

Plattors och markstenars yta mörknar en aning med tiden, pga smuts, luftföroreningar och gummiavsättningar från trafiken. Djupborstande sopmaskiner kan skada fogarna, särskilt på nya beläggningar. Högtryckstvätt bör användas med försiktighet. 

 

 

Regelbunden rengöring med vatten och borste, i kombination med milt rengöringsmedel, tar bort de flesta föroreningar. Högtryckstvätt rekommenderas inte. Om högtryckstvätt ändå används undviks skador på betongen genom att man använder lågt tryck och/eller ett stort avstånd från munstycke till sten. Det är mycket viktigt att se till att betongytan inte blir grövre. Prova på ett ställe som inte är mitt i blickfånget.

En grövre ytstruktur medför att ytan lättare smutsas ned igen. För att inte fogarna ska skadas vid högtryckstvätt är det viktigt att vattenstrålen har en vinkel på högst 30 grader mot beläggningen.

Om beläggningen missfärgas, får fläckar eller om ogräs har börjat gro i fogarna, finns det olika åtgärdsalternativ. Nedan beskrivs olika problem som kan uppträda och hur de lämpligen bör hanteras. Om hanteringen leder till att fogmaterial försvinner ska fogarna omgående kompletteras med nytt fogmaterial.

Mossa, svamp och alger
Påväxt uppträder ibland på markbetong under vinterhalvåret och då oftast på fuktiga platser på byggnaders norrsida. Påväxterna är inte skadliga för beläggningen och försvinner när den fuktiga årstiden är över. Om mossa är oönskad i fogarna kan den lätt skrapas bort. Nytt fogmaterial ska då tillföras. Det förekommer normalt två typer av påväxt på betongbeläggningar. Den gröna algen är mycket vanlig och förhållandevis lätt att ta bort. Lavar förekommer fläckvis och är lite svårare att ta bort, men det går med olika medel. Tillverkarna kan informera om lämpliga metoder.

Tuggummi
Använd hetvatten och skrapa bort.

Oljefläckar
Olja skadar inte betongen, men kan ge fula fläckar. Färsk olja kan vanligtvis tas bort snabbt med papper, trasa eller absorberande pulver. Äldre oljefläckar tas lämpligen bort med oljeupplösande medel och varmt vatten.

Rost
Vissa produkter kan på grund av sitt järninnehåll ge rödbruna utfällningar av rost. Rost försvinner i regel av sig själv, men processen kan påskyndas genom borstning.

Målarfärg
Vattenburen våt färg sugs upp med papper eller trasa. Ytan tvättas sedan med vatten. Våt lösningsmedelsburen färg sugs upp med papper eller trasa och täcks med sågspån eller annan absorberande produkt under ett dygn. Torr färg skuras av med skurpulver. Färg som trängt ned på djupet bränns försiktigt bort med blåslampa.

Kalkutfällningar
Kalkutfällning är en naturlig del av betongens härdningsprocess och försämrar inte produktens hållfasthet eller frostbeständighet. Oftast slits kalkutfällningar bort och försvinner efter 1–2 år. I regel återkommer de inte när de väl försvunnit. Därför är det inte nödvändigt att byta ut en markbeläggning med utfällningar. Tillverkarna av plattor och marksten arbetar kontinuerligt med att förbättra sin produktion för att få bort kalkutfällningarna.

Ogräs
Problem med ogräs uppkommer endast på ytor med begränsad trafik, eftersom slitaget från trafiken hindrar ogräsets etablering och spridning. Problem med ogräs kan förebyggas redan i anläggningsskedet, vilket är bättre än att behöva åtgärda i efterhand. Det är mycket viktigt att fogarna hela tiden är fyllda med rätt fogmaterial. Äldre, helt fyllda fogar, har stor motståndskraft mot ogräs. Det finns flera sätt att begränsa problem med ogräs:

 • Avgränsa och spänn in ytan väl mot planteringar. Små fysiska hinder eller upphöjningar förhindrar effektivt att jord driver in på ytan.
 • Under utförande se till att olika materialtyper t ex jord hanteras separat från fog- och sättmaterial
 • Fyllda fogar försvårar för ogräset att etablera sig.
 • Regelbunden borstning av beläggningen stör tillväxten av ogräs. Ogräset etablerar sig inte på ställen som utsätts för slitage/trafik.

 

Det är viktigt att så ofta som möjligt bekämpa det ogräs som kommer upp, så att det inte växer och sprider sig.

De olika metoderna för ogräsbekämpning kan delas upp i icke-mekaniska och mekaniska metoder:

Icke-mekaniska metoder:

 • Hetvatten
 • Bränning
 • Ångning
 • Frysning
 • Infraröd strålning
 • Flammning

Mekaniska metoder:

 • Borstning
 • Spolning
 • Manuell bekämpning
 • Sandblästring
 • Ogräsborste

Tidigare bekämpades ogräs framför allt med bekämpningsmedel, men pga de miljöproblem som detta medför används idag allt oftare andra metoder. Ett väl utfört arbete och en kontinuerlig skötsel är den bästa åtgärden för att minimera ogrästillväxt.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK