Stäng

Trafik- och hållfasthetsklassning

Trafik- och hållfasthetsklassning av marksten och plattor

Det är viktigt att förstå skillnaden på trafikklasser och hållfasthetsklasser. Trafikklasser är ett systematiskt sätt att bedöma trafikens totala belastning på en konstruktion under dess tekniska livslängd. Trafikklassen är inte direkt förenad med någon egenskap hos markstenarna eller plattorna, utan används vid dimensionering av hela överbyggnadskonstruktionen (se vidare avsnitt "Trafikklast" ). Hållfasthetsklasser däremot, är kopplat till den enstaka produkten och dess egenskaper.

Tillverkarna trafikklassar marksten och plattor utifrån en sammanvägd bedömning av produktens egenskaper i kombination med förväntade egenskaper hos den färdiga konstruktionen. Förmågan att klara trafikbelastning beror på:

  • format (längd, bredd, tjocklek)
  • form (längd/breddförhållande, låsbarhet)
  • hållfasthet

Den färdiga konstruktionens förmåga att klara belastningar beror även på: 

  • typ av läggningsmönster
  • fyllda fogar
  • fungerande inspänning
  • överbyggnadens utformning och utförande (speciellt packning är viktigt!)
  • fungerande drift- och underhållsplan
  • dränering, d v s att vatten ej blir stående i konstruktionen mm.

Markstenens och plattans format har betydelse för beläggningensstabilitet och lastfördelande egenskaper. En tjockare sten med mindre horisontell utbredning klarar bättre av horisontella krafter och används därför på trafikerade ytor. Ytor där tunga fordon bromsar, accelererar eller vrider hjulen, som t ex korsningar, busshållplatser och vändzoner, utsätts för extra höga påkänningar. I dessa fall bör en låsbar marksten användas.

Ytor som inte ansluter direkt mot fast stöd eller annan hårdgjord yta ska spännas in med mothåll som är stumma och inte ger efter, för att undvika sättningar och fogförskjutning. Observera att hårdgjord yta av asfalt ger efter, och räcker normalt inte som mothåll på trafikerade ytor. Betongmarksten kan läggas på de flesta typer av ytor.

Marksten finns i olika format och former som gör det möjligt att låsa fast markstenen mot intilliggande markstenar. Plattor delas in i olika klasser beroende på dess tänkta användningsområde. Användningen av plattor på fordonstrafikerade ytor sker först efter samråd med markbetongtillverkaren.

Exempel på olika typer av låsbara stenar:

 

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK