Stäng

Konstruktiv utformning - plattor

För överslagsdimensionering med trafikklassbestämning enligt avsnitt "Trafiklast" kan följande dimensioneringsgång användas. För en mera utförlig beräkning av samtliga typer av konstruktioner kan beräkningsprogrammen på Svensk Markbetongs hemsida (Trafikklassanalys) användas.

Dimensioneringen av plattläggningar baseras i hög grad på plattornas dimension och hållfasthet samt enstaka överlaster. Vid högre trafikbelastning har även den ackumulerade belastningen betydelse.

Enstaka överlaster utgörs av tunga fordon (fordonstyp 3 och 4 enligt tabell 4.6, avsnitt "Förenklad metod") på lågt trafikerade ytor, som endast är avsedda för gång- och cykeltrafik, samt lättare fordon. Ackumulerad last utgörs av upprepad normal trafikering.

Överbyggnad med plattor dimensioneras enligt figur 4.3 nedan samt tabell 4.13 eller tabell 4.14. Om beräknad förstärkningslagertjocklek understiger 200 mm utgår det och ersätts med bärlagermaterial så att rätt total tjocklek uppnås. Obundet bärlager ska alltid vara 80 mm och bundet bärlager 55 mm.

Arbetsgång
Punkt 1–5 gäller dimensionering med hänsyn till bärighet och punkt 5–6 gäller dimensionering med hänsyn till tjällyftning.

1. Bestäm trafiklast och trafikklass enligt avsnitt "Trafiklast". Plattor används normalt upp till trafikklass 1a enligt anvisningar från leverantören.

2. Fastställ materialtyp i terrassen enligt tabell 4.1 (avsnitt "Geologi-Terrassmaterial-Klimat").

3. Välj typkonstruktion enligt avsnitt "Val av konstruktion" och figur 4.3.

4. Plattans format och form har, tillsammans med läggningsmönstret, betydelse för beläggningens stabilitet och lastfördelande egenskaper. Varje tillverkare tillhandahåller information om vilken trafikklass respektive produkt är lämpad för.

5. Överbyggnadens och de olika materiallagrens tjocklek framgår av tabell 4.13 för obundna överbyggnader och tabell 4.14 för överbyggnad med bundet bärlager.

I områden där dimensionering görs med hänsyn till tjällyftning, ska detta göras även för plattöverbyggnader. Punkt 6–7 gäller dimensionering med hänsyn till tjällyftning.

6. Bestäm tjälfarlighetsklass enligt tabell 4.2 och klimatzon enligt figur 4.1.

7. Kontrollera den totala överbyggnadstjockleken med hänsyn till tjällyftning enligt tabell 4.12.

8. Överbyggnadstjocklek har nu räknats fram med hänsyn till bärighet (punkt 1–5) och tjällyftning (punkt 6–7). Största tjocklek är dimensionerande och ska väljas.

Redovisning

I handlingar som beskriver överbyggnad ska följande anges:

1. Trafikbelastning i form av ekvivalent antal standardaxlar under den tekniska livslängden (dimensioneringsperiod) och hur prognosen tagits fram.
2. Klimatzon.
3. Materialtyper och tjälfarlighetsklasser i vägområdet.
4. Typ av överbyggnadskonstruktion (obunden eller bunden konstruktion).
5. Måttsatt överbyggnadskonstruktion med mått för betongmarkplattor, sättlager, bärlager och förstärkningslager.
6. Mönster, typ, färg och dimensioner på marksten och plattor
7. Typ av kantstöd och hur dessa ska förankras.
8. Hur anslutningar ska lösas.
9. Hur egenkontroll ska genomföras och redovisas.
10. Krav på jämnhet och kontroll.
11. Krav på drift och underhål

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK