Stäng

Igensättning av fogar

Med tiden kommer beläggningens infiltrationskapacitet succesivt avta på grund av igensättning av smuts och partiklar från biltrafik och annan mänsklig verksamhet. Till vilken grad fogarnas dräneringsförmåga minskar beror på lokala förutsättningar till exempel närhet till grönområden (organiskt material som frömjöl och lövrester), flygsand (idrottsplaner och dylikt), samt typ av halkbekämpningsmaterial, föroreningar från trafik och fordon, frekvens av DoU-åtgärder (sopning, vakuumsugning), dubbdäcksfrekvens och ytans användningsområde etc. Dessa faktorer måste beaktas i planeringsskedet och enkla åtgärder som naturliga vindskydd eller fysiska hinder (exempelvis förhöjda kantstöd) är ofta tillräckliga.

Fältmätningar utförda i USA visar att över 90 procent av sediment som infiltrerar via fogar och perkolationsöppningar i beläggningen fastnar i fog-och sättmaterial [18]. En mängd internationellt utförda fältmätningar ([18], [19], [20]) visar på stor variation i dräneringsförmågan över tid, från relativt opåverkad till en reduktion ned till 10 procent av initial dräneringsförmåga.

Vid dimensioneringen måste hänsyn tas till förväntad igensättning av fogmaterialet så att beläggningen uppfyller kravet på infiltration över vald underhållsperiod. Ett konservativt antagande är att estimera beläggningens dimensionerande infiltrationskapacitet till ca 20–25 procent av den initialt opåverkade infiltrationskapacitet, och att reduktionen sker över en tidsperiod på 8–12 år enligt figur 11.1. Reduktion i infiltrationskapacitet enligt figur 11.1 gäller när inget underhåll av fogar sker under tiden. Observera att betydligt kortare DoU intervall rekommenderas. Om de riktlinjer för konstruktionens uppbyggnad och ingående material som rekommenderas i denna handbok följs, kommer kvarvarande förmåga till infiltration väl överstiga förväntade nederbördsmängder i Sverige (se vidare avsnitt "Nederbördsdata").

 

Här är det även värt att notera att DoU-åtgärder som till exempel vakuumsugning och applicering av nytt fogmaterial helt kan återställa initial dräneringsförmåga.

Som exempel kan beläggningens initiala och slutliga infiltrationskapacitet uppskattas från laboratoriemätningar av fogmaterialets permeabilitet enligt tabell 11.1. Observera att olika mätmetoder används för laboratorie-respektive fältmätningar av infiltrationsförmåga och stora variationer kan normalt förväntas [19], [7]. Exemplet ska därför inte övertolkas eller användas som en generell riktlinje för beräkning av beläggningens initiala eller slutliga infiltrationsförmåga.

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK