Stäng

Beräkning av infiltrerande vattenmängd

För beräkning av volymen infiltrerande vatten (Vin) kan, med information om regnintensitet [l/(s, ha)] med tillhörande varaktighet [min] för olika återkomsttider (till exempel 2-, 5-, 10-årsregn), så kallade envelopkurvor skapas. Envelopkurvorna ger information, med nederbördsstatistik från aktuell ort tillsammans med ekvationen i tabell 8.2, om specifik avrunnen volym (det vill säga volym som behöver infiltreras i den dränerande markstensbeläggningen) som funktion av regnvaraktigheten. Maximala skillnaden mellan specifik avrunnen volym (det vill säga infiltrerande volym) och dräneringssystemens avtappningsförmåga (via terrass och/eller dräneringsrör) ger då den specifika magasinsvolymen (det vill säga den maximala volym vatten som behöver magasineras i förstärkningslagret). Ytterligare beskrivning av denna metod faller utanför ramen av denna handbok. Metodiken beskrivs utförligt i t ex [33], [34], [42] m fl.

Volymen vatten som behöver infiltrera och fördröjas i konstruktionen beräknas enligt tabell 8.2 [34].

Tillrinning från intilliggande avrinningsytor (AT) till den dränerande ytan (AD) bör endast ske från hårdgjorda ytor. Avrinningsytan ska inte vara exponerad för sediment från närliggande grönområden och idrottsplaner (organiskt material som frömjöl, lövrester, jord, flygsand och dyligt). Internationella rekommendationer begränsar normalt avrinningsytans area till maximalt 4 gånger den dränerande ytans area [5], [41]. Detta förutsätter dock att tillrinningen kan fördelas jämt runt den dränerande ytans sidor.

Tänk på att eventuell tillrinning ökar igensättningen av fogarna, framförallt i områden som ansluter till tillrinningspunkterna. Avrinningsytor kommer därför att öka behovet av kontroll och DoU - åtgärder, både för den dränerande och intilliggande avrinningsytan. Endast begränsade svenska erfarenheter finns, varför önskemål/behov av avrinning bör vägas mot riskerna vid till exempel brister i underhåll innan tillrinningsytornas tillåtna storlek bestäms.

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK