Stäng

Referenser

[1] Jords egenskaper (2018) Larsson, R. Statens Geotekniska Institut, Linköping

[2] Design and construction of concrete block permeable pavements, edition 7. Interpave (2018), L534:L217. Published by Interpave, www.paving.org.uk

[3] Swedish design tables for permeable block pavements (2017). Shafiqur Rahman, Erik Simonsen, Fredrik Hellman. Vinnova – Utmaningsdriven innovation – Hållbara attraktiva städer. www.klimatsakradstad.se

[4] Mikroklimatet i stadsplaneringen (2017), Hans Rosenlund, Vinnova – Utmaningsdriven innovation – Hållbara attraktiva städer.

[5] Permeable Interlocking Pavements (2017), David R. Smith, ICPI Fifth edition, ISBN 978-0-9886795-3-5. www.icpi.org

[6] Accelererad provning av dränerande markstensytor med HVS-utrustning (2017). Fredrik Hellman. Vinnova – Utmaningsdriven innovation – Hållbara attraktiva städer. www.klimatsakradstad.se

[7] Uppmätt hydraulisk konduktivitet på olika krossmaterial i laboratorium och infiltrationsmätningar på vägkonstruktioner i fält med god vattendränerande förmåga (2017). Magnus Döse och Björn Schouenborg. Vinnova – Utmaningsdriven innovation – Hållbara attraktiva städer. www.klimatsakradstad.se

[8] Standard test method for field measurements of infriltration rate using Double-Ring infiltrometer with sealed-inner ring. ASTM D5093 – 15.

[9] Water pervious pavement blocks: The Belgian Experience (2006). Anne Beelden and, Gontran Herrier. 8th International Conference on Concrete Block Paving, November 6-8, 2006 San Francisco, California USA.

[10] The SuDS Manual, CIRIA report C753 (2018). ISBN: 978-0-86017-760- 9. www.ciria.org

[11] Överbyggnad med beläggning av natursten och markbetong, för trafikklass ≤ 2, Förenklad dimensionering för stadsliknande miljöer. Kurt Johansson, Erik Simonsen, Jan Lang (2017). Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Rapport 2017:15, ISBN 978-91-576-8946-7, Alnarp 2017.

[12] TRVK Väg, Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion. TRV 2011:072, TDOK 2011:264. Trafikverket 2011.

[13] TRVR Väg, Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion, TRV 2011:073, TDOK 2011:267, Trafikverket, 2011.

[14] Markstensbeläggningar för Industriytor (2006). Erik Simonsen och Johan Silfwerbrand. ISBN 91-97-6041-0-0. Svensk Markbetong och Cement och Betong Institutet (2006).

[15] Svensk Markbetong 2019: Beläggning med plattor och marksten av betong, Projektanvisningar och rekommendationer. Tredje utgåvan (2019). ISBN 978-91-519-3476-1. Svenska Kommunförbundet och Svensk Markbetong (2019).

[16] Porous Pavements (2005). Bruce K. Fergusson. ISBN 9780849326707, Taylor and Francis, Boca Raton, Florida

[17] TRVKB 10 Obundna lager, Trafikverkets Krav Beskrivningstexter för obundna material i vägkonstruktioner, TRV 2011:083, TDOK 2011:265, Trafikverket (2011).

[18] Permeable Pavements in Cold Climates: State of the Art and Cold Climate Case Studies. John S. Gulliver (2015). Report MN/RC 2015-30. Minnesota Department of Transportation Research Services & Library.

[19] In-situ infiltration performance of permeable concrete block pavement – New results. Dr Soenke Borgwardt (2015). In: International Conference on Concrete Block Pavements, ICCBP 2015.

[20] Water permeable pavements in Belgium – from research project to real application. Anne Beeldens et a. (2009), In: 9th. International Conference on Concrete Block Paving (2009).

[21] Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse. Dansk Beton, Beläggningsgruppen (2013).

[22] Lasta Lagligt, Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon (2018). Transportstyrelsen. Publikationsnr. TS201616, Utg.3, Maj 2018.

[23] The SUDS Manual, CIRIA report C697 (2007). ISBN 978-86017-697-8. www.ciria.org

[24] Krav Bitumenbundna lager (2017). TDOK 2013:0529. Trafikverket

[25] Växtbäddar I Stockholm Stad – En handbok (2009). Björn Embrén et al.

[26] Geosynthetics for Segmental Concrete Pavements (2016). ICPI Tech Spec No. 22. Interlocking Concrete Pavement Institute. 14801 Murdock Street, Chantilly, VA 20151, USA.

[27] Maintenance Guide for Permeable Interlocking Concrete Pavements (2017). ICPI Tech Spec No. 23, Interlocking Concrete Pavement Institute. 14801 Murdock Street, Chantilly, VA 20151, USA.

[28] Maintenance of oil-degrading permeable pavements; microbes, nutrients and long-term water quality provision (2006). A.P. Newman et al. In: 8th International Conference on Concrete Block Paving, November 6-8, 2006 San Francisco, California USA.

[29] Dränerande markstensbeläggningar för förbättrad miljö (2011). Slutrapport Projekt 2.1.5, MinBaS II, Område 2 Produktutveckling.

[30] Krossmaterial från ett entreprenörperspektiv med fokus på tillverkning och karakterisering (2017). Per Murén och Olov Didriksson , NCC Industry AB. Vinnova – Utmaningsdriven innovation – Hållbara attraktiva städer. www.klimatsakradstad.se.

[31] Dränerande hårdgjorda ytor i stadsmiljö - delrapport 1 (2017). Isac Stigenhed, Per Murén, Ulf Nilsson. NCC Industry AB. Vinnova – Utmaningsdriven innovation – Hållbara attraktiva städer. www.klimatsakradstad.se

[32] Pervious Concrete, Reported by ACI Committee 522, ACI 522R-06 (2006)

[33] Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Svenskt Vatten AB. Publikation P110. ISSN 1651-4947 (2016)

[34] Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Svenskt Vatten AB. Publikation P104. ISSN 1651-4947 (2011).

[35] Att räkna på vatten – en formelsamling för landskapsingenjörer. Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, Persson, Fridell, Gustafsson och Englund (2014).

[36] Review of pervious pavement dimensioning, hydrological models and their parameter needs (2013). State-of-the-Art. Research report, VTT-R-08227-13. Korkealaakso, J., Kuosa, H., Niemeläinen, E. & Tikanmäki, M.

[37] StormTac Storm Water Solutions, www.stormtac.com.

[38] Practical Drainage for Golf, Sportsturf and Horticulture. McIntyre, Keith; Jakobsen, Bent. ISBN: 9781575041391. Publ. Wiley. (2000).

[39] Horisontellt flöde i öppen överbyggnad. PM. Kent Fridell (opubl).

[40] Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utförande. Svenskt Vatten AB. Publikation P105. ISSN 1651-4947, (2011).

[41] Hydraulic design of permeable interlocking pavements (2016). John T. Kevern et al. Final Report, ICPI2016-01.

[42] Regnenveloppmetoden (1982). Sjöberg, A. et al. Chalmers Tekniska Högskola, Meddelande 64, ISSN 0347-8165.

[43] Beräkningsmetodik för dagvattenflöde och föroreningstransport. PM, Stockholm Vatten (2017).

[44] Byggsektorns egenkontroll (2014). H. Severinson. Svensk Byggtjänst, ISBN: 9789173336741.

[45] Sustainable drainage systems. Hydraulic, structural and water quality advice (2004). Wilson, S. et al. CIRIA C609, ISBN:0-86017-609-6.

[46] KRAV, Obundna lager för vägkonstruktioner. TDOK 2013:0530, Trafikverket (2014).

[47] Long-Term In-Situ Infiltration Performance of Permeable Concrete Block Pavement (2006). Soenke Borgwardt, 8th International Conference on Concrete Block Paving, November 6-8, 2006 San Francisco, California USA.

[48] Dagvattenhantering. Riktlinjer för kvartersmark I tät stadsbebyggelse (2016). Miljöförvaltningen, Stockholms stad.

[49] Minnesota Stormwater Manual (2018). Minnesota Pollution Control Agency, https://stormwater.pca.state.mn.us

[50] The SUDS Manual (2015). IRIA report C697, ISBN:978-0-86017-760-9.

[51] A design manual for sizing infiltration ponds (2003). Massman, J. W. Report no. WA-RD 578.2. Washington State Department of Transportation.

[52] Regnintensitet – en molnfysikalisk betraktelse (2010). Dahlström, B. SVU Rapport 2010-05.

[53] Drift- och underhållsmanual för BGG-system – Instruktioner för drift och underhåll av grön-blå-grå system i gaturum (2019). F. Bruhn, K. Fridell. Edge 2019.

[54] Grävningsmanual för BGG-system– Instruktioner för grävning i eller nära grön-blå-grå system i gaturum (2019). Bilaga 3. F. Bruhn, K. Fridell. Edge 2019.

[55] Levande gaturum – en handbok i grön-blå-grå system (2019). A. Thynell, K. Fridell. Edge (2919).

[56] Pervious pavement systems and materials (2013). State-of-the-Art. Research report, VTT-R-08222-13., Kuosa, H., Niemeläinen, E. and Loimula, K.

[57] Field measurements of evatranspiration rates on seven pervious concrete pavement systems (2013). Proceedings, Novatech 2013, 23.-27. June 2013, Lyon. Göbel, P. Starke, P., Voss, A., Coldewey, W.G.

[58] Simulation study on effect of permeable pavement on reducing flood risk of urban runoff (in press). Accepted for publication Dec 2018. International Journal of Transportation Science and Technology. Elsevier. Haoran Zhua, Mingming Yua, Junqing Zhua, Haizhu Luc and Rongji Cao.

[59] Dagvattenhantering. Riktlinjer för parkeringsytor (2016). Miljöförvaltningen, Stockholms stad.

[60] AMA Anläggning 20. Svensk Byggtjänst.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK