Stäng

Rening av dagvatten

Urbaniseringen och behovet av hårdgjorda ytor har medfört att koncentrationen av föroreningar i dagvattnet ökat. Föroreningar kommer från en mängd olika källor från mänsklig aktivitet. Hållbar dagvattenhantering innebär att man så långt som möjligt fördröjer och reducerar dagvattenavrinningen som uppstår i våra samhällen. Det minskar i sin tur risken för skador vid översvämningar minskar och utsläpp av föroreningar till recipient. Det finns många olika lösningar för att ta hand om dagvatten så nära källan som möjligt (t ex växtbäddar och trädplanteringar, infiltration av takvatten på gräsytor, översvämningsytor, dränerande beläggningar, etc).

Dränerande markstensbeläggningar är ett kostnadseffektivt komplement i fördröjningskedjan. Det beror på att de både kan fördröja och magasinera stora mängder dagvatten samtidigt som de renar det från föroreningar och fungerar som hårdgjord yta för samhällets behov av transporter till en mycket låg kostnad.

Om t ex minst 20 mm nederbörd kan omhändertas vid varje enstaka nederbördstilfälle, motsvarar detta 90 procent av årsnederbörden i Stockholm [34], [43]. I de konstruktioner som presenteras i denna skrift kan 20 mm nederbörd magasineras i ett förstärkningslager som är endast 80 mm tjock. Ur ett bärighetsperspektiv krävs ofta tjockare förstärkningslager än 80 mm, vilket innebär att kapaciteten för fördröjning av dagvatten normalt är avsevärt större än 20 mm nederbörd.

Det finns ett antal naturliga processer för vattenrening som kan utnyttjas i ett system för hållbar dagvattenhantering. I dränerande markstensbeläggningar utnyttjas främst [16], [28]:

  • Filtrering: Föroreningar bundna till fasta partiklar kan separeras från infiltrerande vatten. Separationen eller filtreringen sker i jord (terrass), obundna material (överbyggnad) eller via en geotextil.

  • Adsorption: Kemisk vidhäftning av föroreningar till ytan av fasta partiklar

  • Biodegradering: Nedbrytning av materia i enkla beståndsdelar genom biologiska processer, exempelvis svampar eller bakterier som använder kolväten som föda för egentillväxt och reproduktion

  • Sedimentation: Sedimentation är en primär reningsprocess i dränerande beläggningar. Föroreningar är ofta bundna till suspenderade partiklar. Sedimentation uppstår genom reduktion av flödeshastighet till en nivå där partiklar (och föroreningar) fälls ut.

 

 

Tabell 3.1 beskriver några föroreningar i stadsmiljö och hur dessa kan reduceras med hjälp av dränerande markstensbeläggningar. Denna handbok ger ingen detaljerad beskrivning av mekanismerna kring rening av dagvatten. För en introduktion i området se vidare till exempel [10], [23], [29].

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK