Stäng

Besiktning och egenkontroll

Vid slutbesiktning är det svårt att se hur överbyggnaden under slitlagret är utförd. I det fall utförandet är felaktigt, felaktiga material har använts eller material blivit kontaminerade under byggskedet kan det ta flera år innan detta märks. Det är därför av yttersta vikt att beställaren anger hur egenkontrollen ska utföras, dokumenteras och presenteras vid slutbesiktningen. Extern kontroll rekommenderas. Plan för hur egenkontrollen ska utföras bör upprättas och koordineras med kvalitetsplan och arbetsplatsplaneringen. System för egenkontroll bör innehålla [44]:

  • Ett kontrollprogram som sammanfattar vilka kontrollmoment som ska utföras, vilken omfattning de har, när de ska utföras och med vilka hjälpmedel.
  • En signaturlista där ansvarsförhållanden klargörs.
  • Checklistor för varje slag av arbetsmoment eller entreprenaddel. Checklistorna upprättas specifikt för varje projekt. I dessa tas upp vad kontrollen ska omfatta och mot vilka krav.
  • Riskbedömningar och arbetsberedningar utförs för att identifiera och kvalitetssäkra kritiska moment i åtagandet. Omfattning av egenkontroll bestäms med detta som grund.
  • Kontrollrapporter, med en rad för varje kontrollobjekt, där signering sker som visar att kontroll enligt aktuell checklista utförts på objektet ifråga. Här noteras också förekommande avvikelser, och åtgärder för att avhjälpa avvikelser. Alternativt sker detta på separat avvikelserapport. Kontrollrapporten bör ha en kolumn för signering när ett kontrollobjekt är helt klart och avvikelser är åtgärdade.
  • En slutrapport som bland annat följs av en rapport över avvikelser som kvarstår vid uppdragsslut.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK