Stäng

Hydraulisk konduktivitet i terrass

Om terrassens infiltrationsförmåga (hydrauliska konduktivitet) är låg och inte kan ta emot de vattenmängder som infiltrerar ner genom konstruktionen måste dränering anläggas. Annars kan vatten bli stående i konstruktionen under en längre period. För terrassmaterial med viss infiltrationsförmåga faller valet då på system som endast tillåter partiell infiltration (DO(P) eller DB(P)). För mycket täta terrassmaterial används system där ingen infiltration tillåts (DO(I), DB(I) eller TB(I)). Man bör också undvika vattenflöden genom förorenad mark eftersom det kan leda till att föroreningarna sprids vidare. Vid förorenad mark bör en konstruktion med omslutande impermeabel geoduk väljas. Stående vatten kan reducera konstruktionens bärighet och i fall med hög trafikbelastning bör tömningstiden (d v s maximal tid för magasinering av vatten) begränsas till ca 48 timmar.

I Sverige används flera olika klassificeringssystem för jordmaterial. De är grundade på antingen jordarternas bildningssätt, deras sammansättning eller på deras tekniska egenskaper. Vägledning för klassificering återfinns i [1].

För uppskattning av terrassens hydrauliska konduktivitet (infiltrationsförmåga) rekommenderas fältmätning med s k dubbelringinfiltrometer [7], [8], [9]. P g a risken att förändra materialets egenskaper i samband med provtagning rekommenderas laboratoriemätning av hydraulisk konduktivitet endast i undantagsfall [5]. Överslagsvärden på hydraulisk konduktivitet för olika jordarter återges i tabell 4.3.

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK